Gestalt psychoterapia je fenomenologicko-existenciálnou terapiou, ktorá bola vytvorená Fritzom Perlsom a Laura Perlsovou v prvej polovici 20. storočia.

    Filozofické a teoretické základy Gestalt psychoterapie pochádzajú z Gestalt psychológie, Lewinovej teórie poľa, fenomenológie, psychoanalýzy, existencionalizmu, holizmu a Zen-Budhizmu. Holistické ponímanie je založené na neoddeliteľnej jednote fungovania tela, duše a ducha človeka. F.Perls považoval odštiepenie tela a duše za ústredný mechanizmus vzniku duševnej poruchy u moderného človeka.

    Gestalt psychoterapia učí klienta fenomenologickej metóde uvedomovania a prostredníctvom terapeutického dialógu vyjadriť jeho fenomenologické vnímanie. Cieľom fenomenologickej explorácie je uvedomovanie a  vhľad klienta, pochopenie štruktúry vlastnej situácie. Rast a rozvoj autonómie klienta sa odohráva cez nárast uvedomovania toho čo prežíva, koná a čo potrebuje. Prostredníctvom uvedomovania klient porozumie sebe a získa znalosti o tom čo a ako môže zmeniť. Spozná, že je zodpovedný za svoje myšlienky, pocity a prežívanie danej situácie.

    Zážitkový aspekt Gestalt psychoterapie je zdôraznený v tom, že klient v priebehu terapeutického stretnutia sa dostáva do kontaktu s tým čo robí, cíti a myslí v bezprostrednej interakcii s druhým človekom resp. terapeutom. Terapeut napomáha klientovi v oživovaní a v spracovávaní jeho ťaživých zážitkov priamo v terapeutickej situácii namiesto abstraktného rozprávania o jeho problémoch. Terapeutova prítomnosť v procese terapie je živá, úprimná, priama a vrelá. Klient môže vidieť a počuť ako je vnímaný terapeutom, ako aj to čo cíti a prežíva terapeut v interakcii s ním. Priamy zážitok a prežívanie klienta v priebehu terapeutického stretnutia sa stane východiskom k prehĺbeniu, rozšíreniu sebapoznania a sebauvedomovania , čo prináša rast a zmenu.

    Terapeutický vzťah je ponímaný ako reálny vzťah. Terapeut svojou autentickou prítomnosťou kreatívne využíva svoje schopnosti a  umožňuje tým vynáranie sa dialogického Ja-Ty vzťahu čím podporuje rast, osobnostný rozvoj resp. obnovenie zdravej organizmickej sebaregulácie klienta.

 

Gestalt psychoterapia prebieha vo forme individuálnej alebo skupinovej terapie. Je účinnou terapeutickou metódou pri liečbe klientov s úzkostnými poruchami, depresívnymi poruchami, psychosomatickými poruchami, poruchami osobnosti a s niektorými formami psychotických porúch.